Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (0)
Văn bản căn cứ (6)

Số: 142/2016/QH13 ngày 12/04/2016

Số: 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014

Số: 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014

Số: 48/2017/QH14 ngày 13/11/2017

Số: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015

Số: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013

Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)