Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (0)
Văn bản căn cứ (5)

Số: 31/NQ-CP ngày 13/05/2014

Số: 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013

Số: 72/2015/NĐ-CP ngày 07/09/2015

Số: 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016

Số: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015

Văn bản dẫn chiếu (1)

Số: 3616/BTTTT-TTĐN ngày 06/10/2017

Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)