Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (0)
Văn bản căn cứ (9)
Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018.

Số: 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013

Số: 2631/QĐ-TTg ngày 31/12/2013

Số: 729/QĐ-TTg ngày 19/06/2012

Số: 13-CTrHĐ/TU ngày 25/10/2010

Số: 5927/QĐ-UBND ngày 11/11/2016

Số: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015

Số: Luật Tài nguyên nước ngày 21/06/2012

Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)