Thành lập Hội Luật gia huyện Củ Chi | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nãm 2019 ðối với Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về ban hành Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 | Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020 | Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2019” | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 cấp thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1326/QĐ-UBND về hành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 |

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Văn bản căn cứ (17)

Số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014

Số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015

Số: 77/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015

Số: 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015

Số: 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017

Số: 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016

Số: 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/04/2011

Số: 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016

Số: 108/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016

Số: 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016

Số: 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016

Số: 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017

Số: 72/2017/TT-BTC ngày 17/07/2017

Số: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015

Số: Luật Đầu tư công ngày 18/06/2014

Số: Luật Xây dựng năm 2014 ngày 18/06/2014

Số: Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 ngày 25/06/2015

Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)