Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 29/04/2010
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 06/05/2010
Số, ký hiệu: 03/2010/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 12
Trích yếu: Về việc ban hành Quy định về thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa đối với lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch, Kinh tế và Quản lý lao động.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo: Số 58 - năm 2010

Văn bản liên quan

Văn bản bị sửa đổi/ bổ sung/ được đính chính

Quyết định về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo quy trình “Một cửa, Một dấu” tại Ủy ban nhân dân quận.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 174/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 28/06/2006
 • Ngày có hiệu lực: 15/05/2009
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2004

Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 79/2007/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/05/2007
 • Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 92/2008/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 17/10/2008
 • Ngày có hiệu lực:

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 93/2007/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 22/06/2007
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thỏa ước lao động tập thể.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 93/2002/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/11/2002
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định về công chứng, chứng thực.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 75/2000/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/12/2000
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 33/2003/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 02/04/2003
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 39/2003/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/04/2003
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 44/2003/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/05/2003
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định về đăng ký và quản lý hộ tịch.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 158/2005/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/12/2005
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định về đăng ký kinh doanh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 88/2006/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 29/08/2006
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 119/2007/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/07/2007
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định về sản xuất, kinh doanh rượu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 40/2008/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 07/04/2008
 • Ngày có hiệu lực:

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 10/2008/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 25/07/2008
 • Ngày có hiệu lực:

Quyết định ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 82/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/10/2009
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2009

Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3492/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 21/07/2009
 • Ngày có hiệu lực: 21/07/2009
 • Số hiệu: 01/2009/TT-BKH
 • Ngày ban hành: 13/01/2009
 • Ngày có hiệu lực: