Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1961/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non 19/5, Quận 7 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. |

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 29/04/2010
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 06/05/2010
Số, ký hiệu: 03/2010/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 12
Trích yếu: Về việc ban hành Quy định về thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa đối với lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch, Kinh tế và Quản lý lao động.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo: Số 58 - năm 2010

Văn bản liên quan

Văn bản bị sửa đổi/ bổ sung/ được đính chính

Quyết định về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo quy trình “Một cửa, Một dấu” tại Ủy ban nhân dân quận.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 174/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 28/06/2006
 • Ngày có hiệu lực: 15/05/2009
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2004

Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 79/2007/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/05/2007
 • Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 92/2008/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 17/10/2008
 • Ngày có hiệu lực:

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 93/2007/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 22/06/2007
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thỏa ước lao động tập thể.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 93/2002/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/11/2002
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định về công chứng, chứng thực.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 75/2000/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/12/2000
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 33/2003/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 02/04/2003
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 39/2003/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/04/2003
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 44/2003/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/05/2003
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định về đăng ký và quản lý hộ tịch.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 158/2005/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/12/2005
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định về đăng ký kinh doanh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 88/2006/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 29/08/2006
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 119/2007/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/07/2007
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định về sản xuất, kinh doanh rượu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 40/2008/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 07/04/2008
 • Ngày có hiệu lực:

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 10/2008/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 25/07/2008
 • Ngày có hiệu lực:

Quyết định ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 82/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/10/2009
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2009

Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3492/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 21/07/2009
 • Ngày có hiệu lực: 21/07/2009
 • Số hiệu: 01/2009/TT-BKH
 • Ngày ban hành: 13/01/2009
 • Ngày có hiệu lực: