Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1961/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non 19/5, Quận 7 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. |

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
12-04-1977 Quyết định số 338/QĐ-UB về việc áp dụng tiêu chuẩn địa phương về chất lượng sản phẩm trong ngành sản xuất xe đạp. Hết hiệu lực từ 14/12/1998
11-04-1977 Quyết định số 337/QĐ-UB về việc điều phối kịp thời vật tư hàng hóa trưng mua đáp ứng nhu cầu của sản xuất và đời sống nhân dân. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
09-04-1977 Công văn số 733/UB về một số vấn đề bảo vệ môi sinh. Hết hiệu lực từ 14/12/1998
09-04-1977 Quyết định số 317/QĐ-UB về việc phát triển lực lượng và chế độ trợ cấp cho tự vệ và du kích. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
07-04-1977 Công văn số 713/UB về việc tổ chức một bộ phận chuyên trách quản lý tài sản trong Phòng tài chính quận, huyện, trong Phòng kế toán tài vụ các Sở, Ban, Ngành công ty, xí nghiệp trực thuộc Thành phố. Hết hiệu lực từ 14/12/1998
05-04-1977 Quyết định số 294/QĐ-UB về việc thu phí. Hết hiệu lực từ 14/12/1998
05-04-1977 Chỉ thị số 15/CT-UB về phương hướng kế hoạch giải quyết vấn đề tệ nạn xã hội ở thành phố trong 2 năm 1977 - 1978. 05/04/1977
02-04-1977 Chỉ thị số 14/CT-UB về việc hướng dẫn xử lý tạm thời tài sản của những người trốn đi nước ngoài bị bắt. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
31-03-1977 Quyết định số 284/QĐ-UB về việc thống nhất quản lý và thu mua giấy các loại trong các cơ sở sản xuất và kinh doanh tư nhân. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
30-03-1977 Quyết định số 218/QĐ-UB/TC về việc thành lập hội đồng quy hoạch tổng hợp thành phố hồ chí minh. Hết hiệu lực từ 11/11/1998