Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1961/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non 19/5, Quận 7 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. |

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
14-01-1980 Quyết định số 08/QĐ-UB về việc ban hành “Bản quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng”. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
10-01-1980 Chỉ thị số 02/CT-UB về việc tổ chức khai trình kinh doanh và cấp giấy phép kinh doanh CTN và dịch vụ. 10/01/1980
09-01-1980 Thông cáo số 01/TC-UB về việc xử lý các tội về cờ bạc. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
04-01-1980 Chỉ thị số 01/CT-UB về việc đẩy mạnh công tác khai thác lâm sản ở ba tỉnh Tây Ninh Sông Bé và Đồng Nai. Hết hiệu lực từ 17/07/2009
26-12-1979 Quyết định số 1991/QĐ-UB chọn đơn vị ghi sổ thu chi gia đình công nhân viên chức. Hết hiệu lực từ 14/12/1998
13-12-1979 Chỉ thị số 126/CT-UB về nguyên tắc, trình tự, phương pháp lập và xét duyệt kế hoạch cấp phát ngoại tệ thuộc quyền sủ dụng của thành phố. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
06-12-1979 Quyết định số 1884/QĐ-UB về giá chỉ đạo thu mua lúa và hoa màu. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
30-11-1979 Thông tư số 19/TT-UB về việc thi hành chánh sách, chế độ đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước cách mạng tháng 8 lâu nay công tác ở phường, xã, thị trấn. Hết hiệu lực từ 14/12/1998
30-11-1979 Quyết định số 1858/QĐ-UB về việc quản lý việc giết mổ heo và bán thịt heo trong thành phố. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
29-11-1979 Thông báo số 229/TB-UB về việc trợ cấp thêm cho cán bộ, công nhân viên nhà nước được điều động đến công tác, sản xuất trên địa phận huyện duyên hải. Hết hiệu lực từ 14/12/1998