Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1961/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non 19/5, Quận 7 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. |

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
16-04-1980 Chỉ thị số 15/CT-UB về việc tăng cường công tác phòng bệnh, phòng và chống dịch, giữ gìn vệ sinh tp. Hết hiệu lực từ 14/12/1998
12-04-1980 Quyết định số 155/QĐ-UB về việc giao cho Sở Văn hóa và Thông tin quản lý toàn bộ vật tư dùng cho xây dựng, trang trí các khu vui chơi, giải trí. Hết hiệu lực từ 14/12/1998
05-04-1980 Chỉ thị số 13/CT-UB về việc giải quyết số người cư trú không hợp pháp tại thành phố. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
26-03-1980 Quyết định số 36/QĐ-UB ban hành Bản quy định về một số chế độ hoạt động đối với chi nhánh cơ quan thương mại Liên Xô tại thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
22-03-1980 Chỉ thị số 12/CT-UB về việc nắm tình hình và đưa vào sản xuất các cơ sở tiểu thủ công nghiệp vắng chủ. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
13-03-1980 Chỉ thị số 11/CT-UB về việc kiểm tra và xử lý kịp thời các vụ mất mát tài sản xã hội chủ nghĩa. Hết hiệu lực từ 14/12/1998
11-03-1980 Quyết định số 32/QĐ-UB về việc ban hành tạm thời hệ số điều chỉnh dự toán do thay đổi giá vật liệu đến hiện trường xây lắp (hệ số khu vực) theo cụm xây dựng trong Thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
10-03-1980 Chỉ thị số 09/CT-UB về việc quản lý viện trợ của các tổ chức quốc tế và của việt kiều. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
19-02-1980 Quyết định số 23/QĐ-UB thành lập Ban Điều phối định cư và cải tạo lao động thành phố. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
13-02-1980 Chỉ thị số 08/CT-UB về việc tổ chức cho số đồng bào sống ngoài lề đường ăn Tết. 13/02/1980