Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2038/QĐ-UBND về chấm dứt chủ trương thực hiện dự án Đầu tư nâng cấp và vận hành các Trạm Y tế phường thuộc Quận 3 theo phương thức PPP | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2026/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo xây dựng Đề án | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1992/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án triển khai hình thức đấu giá trực tuyến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1991/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực lý lịch tư pháp và việc làm thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1990/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1987/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1978/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Củ Chi. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1974/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Bình Thạnh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1970/QĐ-UBND về việc thành lấp Tổ Công tác dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về điều chỉnh danh mục sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2023 - 2024 |

Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
21-12-2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 Hết hiệu lực từ 08/10/2012
21-12-2006 Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Tân Phú Hết hiệu lực từ 08/10/2012
21-12-2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2006, dự toán thu chi ngân sách quận năm 2007 Hết hiệu lực từ 08/10/2012
21-12-2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND về Đồ án quy hoạch chung xây dựng quận Tân Phú 28/12/2006
28-11-2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn quận Tân Phú. 05/12/2006
23-11-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005. Hết hiệu lực từ 08/10/2012
23-11-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND về đề án phân loại đơn vị hành chính 11 phường quận Tân Phú. 30/11/2006
15-11-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND về việc tăng cường quản lý xây dựng trên địa bàn quận Tân Phú. 22/11/2006
21-07-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. Hết hiệu lực từ 08/10/2012