Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2029/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên “Tổ Công tác xây dựng và triển khai Đề án Tiếp nhận, quản lý và khai thác khu vực Trung tâm” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2024/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về việc công bố 07 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh |

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
16-06-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND Về thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Bình 23/06/2008
29-05-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND Về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân trong tình hình mới trên địa bàn quận Tân Bình 05/06/2008
28-05-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận Tân Bình được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình Hết hiệu lực từ 27/05/2011
12-03-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng phường thuộc quận Tân Bình Hết hiệu lực từ 12/09/2013
24-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND Về ban hành Kế hoạch thực hiện chủ đề “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” Hết hiệu lực từ 01/01/2024
24-12-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND Về việc thành lập Thanh tra Xây dựng 15 phường quận Tân Bình Hết hiệu lực từ 01/01/2024
21-12-2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND về đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách năm 2008. 28/12/2007
21-12-2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. 28/12/2007
21-12-2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2008. 28/12/2007
21-12-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán ngân sách năm 2008. 28/12/2007