Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
27-07-2006 Quyết định số 3731/2006/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Trường Trung học cơ sở bán công Trương Công Định thành Trường Trung học cơ sở Trương Công Định - quận Bình Thạnh. 03/08/2006
25-07-2006 Quyết định số 3738/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban chỉ huy và Tổ công tác chuyên trách phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn quận Bình Thạnh. 01/08/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt chương trình bảo vệ môi trường quận Bình Thạnh đến năm 2010. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND về việc chấp thuận chủ trương triển khai rà soát và thực hiện công tác lập quy định hẻm giới dưới 12m trên địa bàn quận Bình Thạnh. 26/06/2009
19-07-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt tờ trình chuyển đổi Trường Mầm non bán công 25B sang Trường công lập. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt tờ trình chuyển đổi ba Trường Mầm non bán công: 7A, 24A và 27 sang Trường công lập thực hiện cơ chế tự chủ một phần về tài chính. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt các công trình bổ sung trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt dự toán ngân sách bổ sung 6 tháng cuối năm 2006. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 26/07/2006