Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2029/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên “Tổ Công tác xây dựng và triển khai Đề án Tiếp nhận, quản lý và khai thác khu vực Trung tâm” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2024/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về việc công bố 07 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh |

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
15-12-2006 Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2006 và dự toán thu chi ngân sách năm 2007 22/12/2006
15-12-2006 Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND về hoạt động giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh 22/12/2006
15-12-2006 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND về sử dụng kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân quận năm 2007 22/12/2006
06-10-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND về chấp thuận cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh Khóa IX. 13/10/2006
06-10-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 13/10/2006
06-10-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND về miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 13/10/2006
06-10-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 13/10/2006
10-08-2006 Quyết định số 4157/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận Bình Thạnh. 17/08/2006
10-08-2006 Quyết định số 4156/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, đổi tên Trung tâm Văn hóa quận Bình Thạnh thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận Bình Thạnh. 17/08/2006
31-07-2006 Quyết định số 3913/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên và Tổ giúp việc của Hội đồng bán nhà ở quận Bình Thạnh. 07/08/2006