Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2029/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên “Tổ Công tác xây dựng và triển khai Đề án Tiếp nhận, quản lý và khai thác khu vực Trung tâm” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2024/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về việc công bố 07 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh |

Ủy ban nhân dân quận 9

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
11-05-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính cấp giấy phép sản xuất rượu, kinh doanh rượu, kinh doanh thuốc lá. 18/05/2009
27-04-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị trên địa bàn quận 9. Hết hiệu lực từ 14/01/2010
27-04-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về việc đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận thành Văn phòng Ủy ban nhân dân quận. Hết hiệu lực từ 19/01/2017
24-04-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND về chia tách, sắp xếp lại Khu phố 2 thuộc phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9. 01/05/2009
09-04-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 9. 16/04/2009
09-04-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 9. 16/04/2009
03-04-2009 Quyết định số 8/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 9. 10/04/2009
02-04-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 9. 09/04/2009
17-03-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành trong năm 2008. Hết hiệu lực từ 13/12/2018
06-03-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND về việc chia tách Tổ dân phố tại Khu phố 2 thuộc phường Tăng Nhơn Phú B. 13/03/2009