Ủy ban nhân dân quận 7

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
03-11-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND Vể việc ban hành Quy chế tố chửc và hoạt động của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 7. 10/11/2008
03-11-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 7. Hết hiệu lực từ 02/02/2017
03-11-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Văn hóa và Thông tin quận 7. 10/11/2008
05-05-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND Về việc ban hành Qui tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương tại quận 7 Hết hiệu lực từ 18/09/2014
23-01-2008 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất năm năm (2006-2010), định hướng sử dụng đất đến năm 2020 của quận 7-TP.Hồ Chí Minh 30/01/2008
17-12-2007 Công văn số 118/QĐ-UBND Về thành lập thanh tra xâp dựng quận và Thanh tra xây dựng phường 24/12/2007
30-11-2007 Quyết định số 171/2007/QĐ-UBND Về việc tách, thành lập tổ dân phố, khu phố thuộc phường Tân Phong 07/12/2007
25-10-2006 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND Về việc phân loại đơn vị hành chính 10 phường thuộc quận 7 01/11/2006
04-03-2005 Công văn số 34/QĐ-UB QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 về phân cấp quản lý và thanh toán tiền điện hệ thống đèn chiếu sáng công cộng dân lập cho ủy ban nhân dân 10 Phường. 01/01/2005
11-05-2001 Nghị quyết số 07/2001/NQ-HĐ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận 7 "Về nhiệm vụ quốc phòng năm 2001 và những năm tiếp theo" 11/05/2001