Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1961/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non 19/5, Quận 7 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. |

Ủy ban nhân dân quận 6

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
20-12-2006 Nghị quyết số 20/2006/NQ-HĐND về thực hiện công tác phòng chống vi phạm pháp luật và hoạt động tư pháp quận 6 năm 2007 27/12/2006
20-12-2006 Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính phường trên địa bàn quận 6 theo tinh thần Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ 27/12/2006
20-12-2006 Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND về tình hình thu, chi ngân sách năm 2006; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2006; Dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2007 27/12/2006
20-12-2006 Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 27/12/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND chấp nhận đại biểu Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân quận 6 nhiệm kỳ 2004 - 2009. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND chấp thuận miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân quận 6 nhiệm kỳ 2004 - 2009. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận 6 khóa IX. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận 6 khóa IX. 26/07/2006
19-07-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX. 26/07/2006