Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2038/QĐ-UBND về chấm dứt chủ trương thực hiện dự án Đầu tư nâng cấp và vận hành các Trạm Y tế phường thuộc Quận 3 theo phương thức PPP | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2026/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo xây dựng Đề án | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1992/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án triển khai hình thức đấu giá trực tuyến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1991/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực lý lịch tư pháp và việc làm thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1990/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1987/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1978/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Củ Chi. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1974/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Bình Thạnh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1970/QĐ-UBND về việc thành lấp Tổ Công tác dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về điều chỉnh danh mục sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2023 - 2024 |

Ủy ban nhân dân quận 4

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
01-06-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Quận ủy quận 4 thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (giai đoạn 2007 - 2010). 08/06/2007
02-04-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND về ban hành Chương trình hành động chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn quận 4. Hết hiệu lực từ 31/12/2010
01-02-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 trên địa bàn quận 4 08/02/2007
29-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, phường ban hành Hết hiệu lực từ 02/04/2012
29-12-2006 Quyết định số 1728/2006/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2006 - 2010 của quận 4 05/01/2007
29-12-2006 Quyết định số 1727/2006/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006 - 2010 của quận 4 05/01/2007
31-10-2006 Quyết định số 552/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 4. Hết hiệu lực từ 26/08/2010
11-10-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2007. Hết hiệu lực từ 13/04/2012
10-10-2006 Quyết định số 1124/QĐĐC-UBND đính chính Quyết định số 1067/2006/QĐ-UBND-TH ngày 27 tháng 9 năm 2006 về chuyển từ chế độ khoán định biên và kinh phí hoạt động sang chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với phường. 17/10/2006
27-09-2006 Quyết định số 1067/2006/QĐ-UBND-TH về chuyển từ chế độ khoán định biên và kinh phí hoạt động sang chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với phường. 04/10/2006