Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2117/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non Hoa Hồng, Quận 7 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2115/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ sở thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2109/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2108/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2105/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 69 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2098/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 3. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2089/QĐ-UBND về công bố danh mục 02 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2086/QĐ-UBND về thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác xây dựng Đề án thành lập Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2088/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng và Tổ Giúp việc của Hội đồng đánh giá Đề án đề xuất giải pháp đột phá về tổ chức, bộ máy quản lý Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2084/QĐ-UBND về thành lập Ban Nội dung - Thư ký Diễn đàn kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2024. |

Ủy ban nhân dân quận 4

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
18-07-2007 Nghị quyết số 37/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách quận 4 năm 2006. Hết hiệu lực từ 28/03/2024
14-06-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận 4 ban hành từ năm 2004 đến năm 2006, hiện đã hết hiệu lực pháp luật. 21/06/2007
12-06-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND về ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận 4. Hết hiệu lực từ 24/03/2014
01-06-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Quận ủy quận 4 thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (giai đoạn 2007 - 2010). Hết hiệu lực từ 28/03/2024
02-04-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND về ban hành Chương trình hành động chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn quận 4. Hết hiệu lực từ 31/12/2010
01-02-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 trên địa bàn quận 4 08/02/2007
29-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, phường ban hành Hết hiệu lực từ 02/04/2012
29-12-2006 Quyết định số 1728/2006/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2006 - 2010 của quận 4 Hết hiệu lực từ 28/03/2024
29-12-2006 Quyết định số 1727/2006/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006 - 2010 của quận 4 Hết hiệu lực từ 28/03/2024
31-10-2006 Quyết định số 552/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 4. Hết hiệu lực từ 26/08/2010