Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1895/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục thẩm định đồ án, điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân các quận, huyện (trừ thành phố Thủ Đức). | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1888/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH một thành viên | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1886/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1871/QĐ-UBND về Sửa đổi, bổ sung Mục III. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính (TTHC) năm 2024 tại Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1870/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Soạn thảo và Tổ Giúp việc Ban Soạn thảo Đề án xây dựng nền công vụ Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2024 - 2030 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1862/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1857/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến (đợt 7) và đưa ra khỏi danh mục 18 thủ tục hành chính lĩnh vực lĩnh vực y tế. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1844/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2024 - 2030”. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1837/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học cơ sở Huỳnh Khương Ninh, Quận 1 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1836/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học An Lạc 3, quận Bình Tân là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. |

Ủy ban nhân dân quận 3

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
24-09-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND về phê duvệt Quy chế tổ chức và hoạt động của "Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 7 quận 3 01/10/2007
24-09-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND về phê duyêt Quy chế tổ chức và hoạt động của "Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 6 quận 3 01/10/2007
24-09-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND về phê duyêt Quy chế tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 4 quận 3 01/10/2007
24-09-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán sự xã hội tình nguỵện " phường 3 quận 3 01/10/2007
24-09-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND về phê đuyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 2 quận 3 01/10/2007
24-09-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán sự hộỉ tình nguyện " phường 1 quận 3 01/10/2007
20-09-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND về việc xây dựng lực Iượng dân quân phòng không, dân quân cơ động và dân quân thường trực trên địa bàn quận 3 (từ năm 2006 - 2010) 20/09/2007
20-07-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về bổ sung danh mục đầu tư xây dựng cơ bản của quận 3 năm 2007. 27/07/2007
20-07-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2007. 27/07/2007
20-07-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2006. 27/07/2007