Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2029/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên “Tổ Công tác xây dựng và triển khai Đề án Tiếp nhận, quản lý và khai thác khu vực Trung tâm” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2024/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về việc công bố 07 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh |

Ủy ban nhân dân quận 3

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
14-01-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND Về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự và động viên quân đội năm 2008 21/01/2008
14-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về phê duyệt danh mục các công trình - dự án và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của quận 3 năm 2008. 21/12/2007
14-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về dự toán thu - chi ngân sách của quận 3 trong năm 2008. 21/12/2007
24-09-2007 Quyết định số 74/2007/QĐ-UBND về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của "Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 5 quận 3 01/10/2007
24-09-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện" phường 14 quận 3 01/10/2007
24-09-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND về phê duyệt Quy chế tổ chức vả hoạt động của 'Tổ Cán sự xã hộỉ tình nguyện " phường 13 quận 3 01/10/2007
24-09-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của :'TỔ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 12 quận 3 01/10/2007
24-09-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND về phê đuyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của"Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 11 quận 3 01/10/2007
24-09-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của "Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 9 quận 3 01/10/2007
24-09-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND về phê đuyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 8 quận 3 01/10/2007