Ủy ban nhân dân quận 2

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
17-10-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND Về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động Hội nhập kinh tế quốc tế (giai đoạn 2008 - 2010) 24/10/2008
11-07-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. 18/07/2008
11-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008. 18/07/2008
11-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007. 18/07/2008
11-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2006. 18/07/2008
11-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 18/07/2008
11-01-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2008. 18/01/2008
11-01-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2008. 18/01/2008
11-01-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. 18/01/2008
20-12-2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2008. 27/12/2007