Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2029/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên “Tổ Công tác xây dựng và triển khai Đề án Tiếp nhận, quản lý và khai thác khu vực Trung tâm” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2024/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về việc công bố 07 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh |

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
18-07-2008 Nghị quyết số 47/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007. Hết hiệu lực từ 02/10/2015
18-07-2008 Nghị quyết số 46/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 của huyện Hóc Môn. Hết hiệu lực từ 02/10/2015
07-07-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND Về việc tiếp tục thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 14/2007/TTLT-BYT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC Hết hiệu lực từ 19/11/2015
09-06-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND Về phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Hết hiệu lực từ 12/04/2016
26-03-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND Về việc tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên từ năm 1996 đến 2008 Hết hiệu lực từ 19/11/2015
12-03-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND Về nâng cao hiệu quả công tác tổ chức họp tổ nhân dân, tổ dân phố tại các xã - thị trấn Hết hiệu lực từ 24/12/2015
31-12-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế quy trình tiếp nhận, chuyển hồ hơ, xử lý và trả kết quả hồ sơ trên lĩnh vực nhà đất cho công dân theo cơ chế hành chính “một cửa liên thông” từ xã đến huyện và ngược lại tại 11 xã và thị trấn Hết hiệu lực từ 14/07/2011
18-12-2007 Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND về danh mục công trình trọng điểm tập trung thực hiện năm 2008. Hết hiệu lực từ 02/10/2015
18-12-2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn bổ sung kinh phí sửa chữa trường lớp. Hết hiệu lực từ 02/10/2015
18-12-2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND về việc sử dụng nguồn kinh phí dự phòng. Hết hiệu lực từ 02/10/2015