Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2029/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên “Tổ Công tác xây dựng và triển khai Đề án Tiếp nhận, quản lý và khai thác khu vực Trung tâm” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2024/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về việc công bố 07 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh |

Quyết định 72/2007/QĐ-UBND

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (29)
Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 40, tổ dân phố 40A thuộc khu phố 4, phường Linh Chiểu. Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 40, tổ dân phố 40A thuộc khu phố 4, phường Linh Chiểu Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc khen thưởng khi thôi việc đối với Trưởng (Phó) ấp, khu phố; Tổ trưởng (Tổ phó) Tổ nhân dân, Tổ dân phố trên địa bàn huyện Bình Chánh. Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND về việc chia tách Tổ Dân phố tại Khu phố 1, Khu phố 4 và Khu phố 5 thuộc phường Phước Long B. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 9, tổ dân phố 9A thuộc khu phố 4, phường Tam Bình. Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 4, tổ dân phố 4A thuộc khu phố 4, phường Tam Bình. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất - kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Nhà Bè. Quyết định số 171/2007/QĐ-UBND Về việc tách, thành lập tổ dân phố, khu phố thuộc phường Tân Phong Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND Về việc chỉa tách, thành lập tổ dân phố 2, tổ dân phố 2A, tổ dân phố 3 thuộc khu phố 2 phường Bình Chiểu Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND Về việc chia tách, thành Iập tổ dân phố 5, tổ dân phố 5A, tổ dân phố 5B, tổ dân phố 5C thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 10, tổ dân phố 10A thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 12, tổ dân phố 12A thuộc khu phố 2, phường Bình Chỉểu Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 19A, tổ dân phố 19B, tổ dân phố 19C thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND Về việc sắp xếp lại tổ dân phố 23,24 và 25 thuộc khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh Quyết định số 1617/2007/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập Tổ dân phố mới thuộc Khu phố 8, phường Linh Đông Quyết định số 2030/2007/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập Tổ dân phố mới thuộc Khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh Quyết định số 2031/2007/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập Tổ dân phố mới thuộc Khu phố 8, phuòng Hiệp Bình Chánh Quyết định số 202/2008/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 3, phường Linh Chiểu Quyết định số 203/2008/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 4, phường Linh Chiểu Quyết định số 204/2008/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 5, phường Linh Chiểu Quyết định số 350/2008/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh Quyết định số 994/2008/QĐ-UBND V/v sắp xếp lại các tổ dân phố thuộc khu phố 3, phường Tam Bình Quyết định số 1565/2008/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước Quyết định số 1566/2008/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước Quyết định số 1568/2008/QĐ-UBND V/v chia tách, thành Iập tổ dân phố mới thuộc khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước Quyết định số 1567/2008/QĐ-UBND V/v sắp xếp ỉại tổ dân phố 1 và tổ dân phố 2 thuộc khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập tổ dân phố thuộc khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập tổ dân phố thuộc khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập tổ dân phố thuộc khu phố 9, phường Hiệp Bình Chánh
Văn bản căn cứ (0)
Văn bản dẫn chiếu (0)