Quyết định 67/2017/QĐ-UBND

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (0)
Văn bản căn cứ (7)
luật viên chức.

Số: 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007

Số: 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007

Số: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015

Số: Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008

Số: Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29/11/2005

Số: Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013

Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)