Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1594/QĐ-UB ND về việc phê duyệt 13 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được tái cấu trúc theo phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1694/QĐ-UBND về việc xếp hạng I đối với Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1584/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Nhóm Công tác liên ngành thực hiện dự án xây dựng đoạn tuyến nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1582/QĐ-UBND về phê duyệt mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp là K’= 2,5 lần của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ sông Lu đến rạch Bà Bếp, huyện Củ Chi. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Củng cố, nâng cao năng lực và phát triển y tế huyện Cần Giờ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1562/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1558/QĐ-UBND về việc công bố 01danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1556/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Lễ hội Sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2024. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1545/QĐ-UBND về việc công bố 09 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. |

Quyết định 49/2009/QĐ-UBND

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (39)
Quyết định số 120/2001/QĐ-UB về điều chỉnh lại các chức danh khác thuộc Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn. Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Về phân bổ chỉ tiêu vận động mua trái phiếu Khoa bạc năm 2006 huy động vốn cho ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố. Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí năm 2006 cho Sở Khoa học và Công nghệ. Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2006 để thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn thu vượt dự toán năm 2005, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại 03 xã điểm xây dựng mô hình phát triển nông thôn cấp xã và các dự án sử dụng nguồn vốn phân cấp. Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND Quyết định số của Ủy ban nhân dân thành phố Về giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố năm 2006. Quyết định số 82/2006/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2006 nguồn vốn ngân sách tập trung cho dự án Bảo trì sửa chữa, nâng cấp trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 101/2006/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2006 cho các Chương trình mục tiêu Quốc gia. Quyết định số 106/2006/QĐ-UBND về phân bổ chỉ tiêu cho vay Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Quyết định số 108/2006/QĐ-UBND về bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2006 Quyết định số 118/2006/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu cho vay giải quyết việc làm từ nguồn Quỹ quốc gia về việc làm năm 2006. Quyết định số 122/2006/QĐ-UBND về việc tiến hành 2 cuộc điều tra thống kê năm 2006 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 135/2006/QĐ-UBND về bổ sung dự toán chi ngân sách để thực hiện chế độ tiền lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức. Quyết định số 141/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2006 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình. Quyết định số 143/2006/QĐ-UBND về bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2006. Quyết định số 148/2006/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu bổ sung từ nguồn vốn ngân sách thành phố cho nguồn vốn vay của Quỹ quốc gia về việc làm tại thành phố năm 2006 theo chỉ tiêu cho vay vốn giải quyết việc làm năm 2006 được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 118/2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2006. Quyết định số 151/2006/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2006 nguồn vốn ngân sách tập trung cho các dự án khởi công mới. Quyết định số 163/2006/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu bổ sung dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2006. Quyết định số 176/2006/QĐ-UBND về bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2006 để chi phụ cấp ưu đãi theo Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tâm Y tế các quận - huyện. Quyết định số 188/2006/QĐ-UBND về giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với các sở - ngành, quận - huyện và phường - xã, thị trấn. Chỉ thị số 23/2006/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2007. Chỉ thị số 27/2006/CT-UBND về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2006. Chỉ thị số 30/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước năm 2006. Chỉ thị số 37/2006/CT-UBND về việc triển khai các phương án phòng, chống cơn bão số 9 (bão Durian). Chỉ thị số 39/2006/CT-UBND về tổ chức đón Tết Đinh Hợi năm 2007 Chỉ thị số 40/2006/CT-UBND 40/2006/CT-UBND về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, công tác tuyển sinh quân sự và động viên quân đội năm 2007 Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND về thực hiện các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố trong 6 tháng cuối năm 2007. Chỉ thị số 29/2007/CT-UBND Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008 Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh một số điểm của mục IV, Chương trình hành động thực hiện “Năm 2006 – Năm cải cách hành chính” ban hành kèm theo Quyết định số 41/2006QĐ-UBND ngày 15/3/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố. Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn thành phố. Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu cho vay giải quyết việc làm từ nguồn Quỹ quốc gia về việc làm năm 2007. Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2007 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch sự nghiệp, kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ. Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND về triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường và ngày Môi trường Thế giới 5/6 trên địa bàn thành phố (Từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 05 tháng 6 năm 2007). Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2007 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện, vốn quảng cáo Đài Truyền hình. Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND về tập trung các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND về tiếp tục tăng cường vận động Hiến máu nhân đạo năm 2007 Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007.
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)