Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 891/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 892/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Truyền thông - Điện tử Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 896/QĐ-UBND về giải thể Hội đồng Thẩm định của Thành phố về chuyển nhượng dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 897/QĐ-UBND về việc xếp hạng doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu hạng Tổng Công ty đặc biệt. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 905/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thông tin nhân sự tham gia Tổ Giúp việc Hội đồng Định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 915/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 925/QĐ-UBND về Phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên Phường 2, 3, 4, Quận 5 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 950/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 953/QĐ-UBND về Phê duyệt Đề án "Phát triển xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. |