Quyết định 22/2017/QĐ-UBND

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ (15)
Nghị định số 93/2001/NĐ-CP về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh. Nghị định số 113/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều. Nghị định số 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014

Số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015

Số: 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015

Số: 43/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015

Số: 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/06/2016

Số: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015

Số: Luật Đê điều ngày 29/11/2006

Số: Luật Tài nguyên nước ngày 21/06/2012

Số: Luật Đất đai năm 2013 ngày 29/11/2013

Số: Luật Xây dựng năm 2014 ngày 18/06/2014

Số: Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/06/2004

Số: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 ngày 22/06/2015

Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)