Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (0)
Văn bản căn cứ (19)

Số: 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017

Số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014

Số: 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014

Số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014

Số: 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015

Số: 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015

Số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015

Số: 77/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015

Số: 84/2015/NĐ-CP ngày 30/09/2015

Số: 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015

Số: 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015

Số: 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017

Số: 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017

Số: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015

Số: Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013

Số: Luật Đất đai năm 2013 ngày 29/11/2013

Số: Luật Đầu tư công ngày 18/06/2014

Số: Luật Xây dựng năm 2014 ngày 18/06/2014

Số: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 ngày 22/06/2015

Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)