Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo tái hiện, tôn tạo Di tích lịch sử chiến khu Rừng Sác, huyện Cần Giờ | Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Phòng, chống khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ và vùng giáp ranh giữa thành phố với các tỉnh | Ngày 19/9/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3971/QĐ-UBND về Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án phát triển ngành logistics trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 | Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2020 | Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo công tác đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn nhân sự Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hồ Chí Minh | Tổ chức lại “Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ và Bệnh viện huyện Cần Giờ | Thành lập Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới | Thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Thánh Tông | Thành lập Tổ Công tác liên ngành để kiểm tra, rà soát và đề xuất cụ thể các nội dung liên quan chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Dự án Thảo Cầm Viên mới tại huyện Củ Chi |

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

Văn bản căn cứ (19)

Số: 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017

Số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014

Số: 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014

Số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014

Số: 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015

Số: 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015

Số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015

Số: 77/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015

Số: 84/2015/NĐ-CP ngày 30/09/2015

Số: 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015

Số: 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015

Số: 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017

Số: 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017

Số: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015

Số: Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013

Số: Luật Đất đai năm 2013 ngày 29/11/2013

Số: Luật Đầu tư công ngày 18/06/2014

Số: Luật Xây dựng năm 2014 ngày 18/06/2014

Số: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 ngày 22/06/2015

Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)