Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |

Quyết định 08/2010/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 01/02/2010
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 11/02/2010
Số, ký hiệu: 08/2010/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 01/11/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Quy định về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực: Nông nghiệp - Nông thôn
Người ký:
Công báo: Số 17 - năm 2010

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3522/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 30/07/1996
 • Ngày có hiệu lực: 30/07/1996
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2004

Luật đê điều.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 79/2006/QH11
 • Ngày ban hành: 29/11/2006
 • Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 32/2001/PL-UBTVQH10
 • Ngày ban hành: 04/04/2001
 • Ngày có hiệu lực: 04/04/2001

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 143/2003/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 115/2008/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/11/2008
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định quản lý an toàn đập.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 72/2007/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 07/05/2007
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 113/2007/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/06/2007
 • Ngày có hiệu lực:

Thông tư hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi và quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2009/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/01/2009
 • Ngày có hiệu lực:

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 36/2009/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/02/2009
 • Ngày có hiệu lực:

Quyết định ban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 55/2004/QĐ-BNN
 • Ngày ban hành: 01/11/2004
 • Ngày có hiệu lực:

Quyết định quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 56/2004/QĐ-BNN
 • Ngày ban hành: 01/11/2004
 • Ngày có hiệu lực:

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 62/2007/QĐ-BNN
 • Ngày ban hành: 28/06/2007
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết về chính sách đầu tư hạ tầng nông nghiệp - nông thôn phục vụ chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 07/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 05/07/2007
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2007
Văn bản sửa đổi/ bổ sung/ đính chính

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 35/2014/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 04/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 14/11/2014
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định Về ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 39/2021/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 20/10/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2021
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định về phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 852/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 22/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 22/02/2012