Số 99 + 100 Ngày xuất bản: 01.05.2020

Mục lục

Trang

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

30-03-2020 Quyết định số 1113/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện. 2