Số 85 + 86 Ngày xuất bản: 01.04.2020

Mục lục

Trang

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

11-03-2020 Quyết định số 859/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Thông tin và Truyền thông. 2