Số 51 + 52 Ngày xuất bản: 15.02.2020

Mục lục

Trang

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

26-12-2019 Quyết định số 5409/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo. 2