Số 87 + 88 Ngày xuất bản: 01.04.2020

Mục lục

Trang

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

11-03-2020 Quyết định số 860/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 2