Số 29 + 30 Ngày xuất bản: 01.02.2020

Mục lục

Trang

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

10-12-2019 Quyết định số 5222/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 2