Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |
Số 56 Ngày xuất bản: 15.08.2007

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

01-08-2007 Quyết định số 108/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh. 3
03-08-2007 Quyết định số 109/2007/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa và Thông tin. 12
03-08-2007 Quyết định số 110/2007/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng quận 8 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 8. 28
03-08-2007 Quyết định số 111/2007/QĐ-UBND về thành lập Bệnh viện quận 8 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 8. 32

Hội đồng nhân dân quận 2

11-07-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về bổ sung nội dung tiêu đề và đoạn đầu Điều 1 của Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận khóa III tại kỳ họp lần thứ 10 (kỳ họp bất thường). 36
11-07-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 38
11-07-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 42
11-07-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. 44
11-07-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007. 45
11-07-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh bổ sung quy hoạch vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 2 giai đoạn 2007 - 2010. 47

Hội đồng nhân dân quận 4

18-07-2007 Nghị quyết số 37/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách quận 4 năm 2006. 49
18-07-2007 Nghị quyết số 38/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 52
18-07-2007 Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2007. 58