Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1961/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non 19/5, Quận 7 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. |
Số 52 Ngày xuất bản: 15.08.2007

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

25-07-2007 Chỉ thị số 20/2007/CT-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. 4
25-07-2007 Quyết định số 3239/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành. 6
26-07-2007 Quyết định số 97/2007/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Hóc Môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn. 7
26-07-2007 Quyết định số 98/2007/QĐ-UBND về thành lập Bệnh viện huyện Hóc Môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn. 11

Hội đồng nhân dân quận 3

20-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm 2007. 15
20-07-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về quy hoạch kinh doanh một số ngành nghề “nhạy cảm”, thương mại, dịch vụ văn hóa; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 3 trong giai đoạn năm 2006 - 2010. 19
20-07-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2006. 21
20-07-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2007. 23
20-07-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về bổ sung danh mục đầu tư xây dựng cơ bản của quận 3 năm 2007. 26

Hội đồng nhân dân quận 8

13-07-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 của quận 8. 27
13-07-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của 16 phường quận 8. 33

Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận

27-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 34
27-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) trên địa bàn quận Phú Nhuận. 38
27-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về quy hoạch các ngành nghề kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar, dịch vụ xoa bóp và cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 2006 - 2010. 40

Hội đồng nhân dân quận Tân Phú

18-07-2007 Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND về bổ sung công trình xây dựng mới năm 2007. 42
18-07-2007 Nghị quyết số 61/2007/NQ-HĐND về quy mô chợ và điều chỉnh mức thu phí, lệ phí chợ trên địa bàn quận Tân Phú. 44
18-07-2007 Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND về quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Tân Phú giai đoạn 2006 - 2010. 46
18-07-2007 Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND về quy hoạch ngành nghề kinh doanh karaoke, vũ trường, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn quận Tân Phú giai đoạn 2006 - 2010. 48
18-07-2007 Nghị quyết số 64/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 51