Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |
Số 15 Ngày xuất bản: 01.03.2007

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

31-01-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ban hành chương trình hành động về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010. 3
02-02-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. 8
05-02-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 16

Hội đồng nhân dân quận Bình Tân

06-02-2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân năm 2007 26
06-02-2007 Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND về danh mục các công trình đầu tư từ nguồn vốn Thành phố phân cấp năm 2007 quận Bình Tân 31
06-02-2007 Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân năm 2007 38
06-02-2007 Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội quận Bình Tân năm 2007 40

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

09-02-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND về ban hành Chương trình hành động chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn huyện Bình Chánh 45

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

01-02-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ Quản lý trật tự đô thị xã, thị trấn 55
01-02-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Nhà Bè 61