Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |
Số 18 Ngày xuất bản: 01.03.2007

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

09-02-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND về phân công Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách các Chương trình và Công trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII (2001 - 2005) và lần thứ VIII (giai đoạn 2006 - 2010) 3
09-02-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông - Công chính thành phố. 8
12-02-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 21

Ủy ban nhân dân quận 3

01-02-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục quận 3 24

Ủy ban nhân dân quận 5

06-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức bộ máy và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận 5 và Tổ Quản lý trật tự đô thị phường 32

Ủy ban nhân dân quận 8

01-02-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 8 44
01-02-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác phòng không nhân dân quận 8 53
01-02-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận 8 61