Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |
Số 08 Ngày xuất bản: 15.01.2007

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

29-12-2006 Quyết định số 188/2006/QĐ-UBND về giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với các sở - ngành, quận - huyện và phường - xã, thị trấn. 4
29-12-2006 Quyết định số 189/2006/QĐ-UBND về trợ cấp đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục công tác ở các xã, phường khó khăn trên địa bàn thành phố. 6
03-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND về tiếp tục tăng cường vận động Hiến máu nhân đạo năm 2007 8

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố

04-01-2007 Công văn số 51/VP-TH về đính chính Biểu số 4 ban hành kèm theo Nghị quyết số 72/2006/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố 11

Sở Xây Dựng

13-12-2006 Công văn số 11587/SXD-CCQNĐ về hướng dẫn tạm thời công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ 12
28-12-2006 Công văn số 12139/SXD-CCQNĐ về việc hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP của Chính phủ 22

Ủy ban nhân dân quận 8

28-12-2006 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy định về lập, chấp hành và quyết toán ngân sách sự nghiệp giáo dục quận 8” 28
28-12-2006 Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy định về lập, chấp hành và quyết toán ngân sách quận 8” 38
29-12-2006 Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 49

Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận

22-12-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2006 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007 51

Hội đồng nhân dân quận Tân Phú

21-12-2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND về Đồ án quy hoạch chung xây dựng quận Tân Phú 54
21-12-2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2006, dự toán thu chi ngân sách quận năm 2007 56
21-12-2006 Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Tân Phú 60
21-12-2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 62