Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |
Số 09 Ngày xuất bản: 15.01.2007

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

05-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 3
05-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 11

Ủy ban nhân dân quận 3

26-12-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo quận 3 17
26-12-2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3 24
28-12-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 3 33
28-12-2006 Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự và động viên quân đội năm 2007 41

Ủy ban nhân dân quận 5

10-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao 43

Hội đồng nhân dân quận Tân Bình

21-12-2006 Nghị quyết số 148/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2006, dự toán ngân sách năm 2007 57
21-12-2006 Nghị quyết số 149/2006/NQ-HĐND về đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách năm 2007 59
21-12-2006 Nghị quyết số 150/2006/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2007 60
21-12-2006 Nghị quyết số 151/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 61