Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |
Số 05 Ngày xuất bản: 01.01.2007

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

19-12-2006 Chỉ thị số 40/2006/CT-UBND 40/2006/CT-UBND về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, công tác tuyển sinh quân sự và động viên quân đội năm 2007 4
22-12-2006 Quyết định số 181/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thể dục Thể thao thành phố. 8
22-12-2006 Chỉ thị số 41/2006/CT-UBND về việc tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 20
22-12-2006 Chỉ thị số 42/2006/CT-UBND về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 24
25-12-2006 Quyết định số 182/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ trụ nước chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 29

Hội đồng nhân dân quận Bình Tân

15-12-2006 Nghị quyết số 127/2006/NQ-HĐND dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân năm 2007 36
15-12-2006 Nghị quyết số 128/2006/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 1010) quận Bình Tân 41
15-12-2006 Nghị quyết số 129/2006/NQ-HĐND về phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính 10 phường thuộc quận Bình Tân 43

Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh

15-12-2006 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND về sử dụng kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân quận năm 2007 45
15-12-2006 Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND về hoạt động giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh 47
15-12-2006 Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2006 và dự toán thu chi ngân sách năm 2007 48
15-12-2006 Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND về phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2005 - 2010 và định hướng đến năm 2020 quận Bình Thạnh 52
15-12-2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND về phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 54
15-12-2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND về phê duyệt phân loại đơn vị hành chính các phường thuộc quận Bình Thạnh 55
15-12-2006 Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 57