Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội Đại biểu Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII (2018 - 2023) | Công ty TNHH Sơn Ga được chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp | Chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” | Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố | Điều chỉnh Quyết định số 3459/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố | Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2018 - 2019 | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 836/QĐ-UBND về giải quyết chế độ trợ cấp cho 28 Ông, Bà được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia | Gia hạn sử dụng đất đối với dự án xây dựng bệnh viện tại phường Cát Lái, quận 2 | Công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 |

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND