Danh mục vị trí việc làm Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 24/01/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 332/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tùng Khang