Thành lập Tổ Công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ - Siêu thị tại số 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp | y ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2329/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 5, Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong | Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII | Kế hoạch tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh” | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 1520/QĐ-UB ngày 18 tháng 4 năm 2003 và số 2657/QĐ-UB ngày 08 tháng 6 năm 2004 và số 3350/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2008 | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2700/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp | Đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại và căn hộ tại số 29B đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 | Duyệt Nhiệm vụ thiết kế tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh” | Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi bổ sung nội dung tại Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 |

Ủy ban nhân dân Quận 10 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2017

Ngày 12/01/2018, Ủy ban nhân dân Quận 10 ban hành Quyết định số 358/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2017 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10

1. Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2017:

- Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011 V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Q10.

- Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011 V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Q10.

- Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X về chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng Chính quyền đô thị giai đoạn 2011-2015.

- Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 04/5/2012 V/v ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải xây dựng trên địa bàn Q10.

- Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân Q10.

- Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Q10.

- Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 V/v ban hành quy chế làm việc của UBND Quận 10

2. Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm trước ngày 01/012017:

- Chỉ thị số 21/2011/CT-UBND ngày 09/8/2011 Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2012 – 2015 của Quận 10.

- Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND ngày 22/01/2015 V/v công tác Đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; công tác tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2015.

 

Tùng Khang