Ủy ban nhân dân Quận 10 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2017

Ngày 12/01/2018, Ủy ban nhân dân Quận 10 ban hành Quyết định số 358/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2017 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10

1. Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2017:

- Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011 V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Q10.

- Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011 V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Q10.

- Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X về chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng Chính quyền đô thị giai đoạn 2011-2015.

- Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 04/5/2012 V/v ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải xây dựng trên địa bàn Q10.

- Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân Q10.

- Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Q10.

- Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 V/v ban hành quy chế làm việc của UBND Quận 10

2. Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm trước ngày 01/012017:

- Chỉ thị số 21/2011/CT-UBND ngày 09/8/2011 Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2012 – 2015 của Quận 10.

- Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND ngày 22/01/2015 V/v công tác Đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; công tác tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2015.

 

Tùng Khang