Công bố Danh mục 4 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 8 hết hiệu lực toàn bộ năm 2017

Ngày12/01/2018, Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Quyết định số 144/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục 4 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 8 hết hiệu lực toàn bộ năm 2017

 

Tùng Khang