Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2017

Ngày 29/01/2018, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Quyết định số 98/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2017, cụ thể như sau:

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2017: 06 văn bản

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ còn hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2017: 01 văn bản

 

Tùng Khang