Chế độ hỗ trợ hoạt động cho các di tích và trợ cấp thường xuyên cho cán bộ viên chức bảo tàng, thư viện

Ngày 28/4/2011, Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ hoạt động cho các di tích và trợ cấp thường xuyên cho cán bộ viên chức bảo tàng, thư viện, cụ thể như sau:


1. Hỗ trợ hoạt động cho các di tích đã có quyết định xếp hạng:


Mức chi áp dụng chung cho mỗi di tích lịch sử - văn hóa đã có quyết định xếp hạng (đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước) hàng tháng là 02 (hai) lần lương tối thiểu.


2. Đối với viên chức các đơn vị Bảo tàng, Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa thành phố, Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:


Mức chi trợ cấp thường xuyên cho cán bộ, viên chức, người lao động công tác tại các Bảo tàng, Trung tâm Bảo tồn và Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa thành phố, Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố được áp dụng theo Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII về điều chỉnh chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ đại học công tác tại phường - xã, thị trấn và mức chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ Đại học công tác tại phường - xã, thị trấn, nhằm ổn định đội ngũ và thu hút đối với các viên chức, người lao động có học vị.


- Đối với người có trình độ Tiến sĩ: 2.000.000 đồng/người/tháng.


- Đối với người có trình độ Thạc sĩ: 1.500.000 đồng/người/tháng.


- Đối với người có trình độ đại học chính quy: 750.000 đồng/người tháng.


- Đối với người có trình độ đại học các hệ còn lại: 500.000 đồng/người/ tháng.


3. Thời điểm thực hiện: áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

 

Lam Điền