Dự án Phát triển vùng đô thị quận 8

Ngày 26/4/2011, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 2136/QĐ-UBND về duyệt dự án Phát triển vùng đô thị quận 8, cụ thể như sau:


1. Tên dự án: Phát triển vùng đô thị quận 8.


2. Chủ dự án: Ủy ban nhân dân quận 8.


3. Tổ chức tài trợ: Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (WVI).


4. Mục tiêu dự án: Nâng cao năng lực cộng đồng; cải thiện an sinh trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.


5. Địa điểm thực hiện dự án: phường 1, 8, 9, 10 và 15, một số hoạt động chọn lọc sẽ được thực hiện trên cả 16 phường thuộc quận 8.


6. Hoạt động và kết quả chính của dự án:


- Hoạt động quan hệ bảo trợ: Tăng cường sự tham gia các hoạt động bảo trợ của cộng đồng. Đảm bảo trẻ em được bảo trợ và gia đình được tham gia các hoạt động chương trình. Đảm bảo việc thực hiện tốt các tiêu chuẩn vận hành bảo trợ.


- Hoạt động trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giáo dục trẻ em hiệu quả và phù hợp. Cải thiện các thực hành của trẻ và người chăm sóc trẻ trong việc phòng chống dịch bệnh và tai nạn thương tích ở trẻ. Cải thiện hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em cộng đồng.


- Hoạt động liên quan đến HIV/AIDS: thay đổi thái độ cộng đồng đối với người có HIV/AIDS. Tăng cường khả năng tiếp cận trẻ mồ côi và trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS ( trẻ OVC) qua các dịch vụ thiết kế về y tế giáo dục và sinh kế.


- Hoạt động tăng cường năng lực: Tăng cường năng lực cho đối tác địa phương. Cải thiện chất lượng công tác của nhân viên Chương trình phát triển vùng.


- Hoạt động phòng ngừa buôn bán phụ nữ và trẻ em: Nâng cao năng lực cộng đồng trong việc phòng ngừa buôn bán người. Tăng cường dịch vụ hỗ trợ cho những nạn nhân của nạn buôn bán người. thiết lập cơ chế hợp tác xuyên biên giới với các văn phòng quốc gia.


7. Hình thức viện trợ: Không hoàn lại thông qua dự án.


8. Thời gian thực hiện dự án: từ tháng 4/2011 đến ngày 30/9/2011.


9. Hình thức quản lý dự án: Chủ dự án trực tiếp quản lý dự án.

 

Lam Điền