Thành lập Hội Luật gia huyện Củ Chi | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nãm 2019 ðối với Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về ban hành Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 | Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020 | Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2019” | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 cấp thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1326/QĐ-UBND về hành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 |

Thành lập Hội Công nghệ cao thành phố

Ngày 28/4/2011, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 2171/QĐ-UBND về cho phép thành lập Hội Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:


Hội Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh là một tổ chức xã hội gồm các cá nhân, tổ chức tự nguyện, các doanh nghiệp, các nhà khoa học sống tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm tập hợp, đoàn kết, đóng góp cho việc sử dụng, ứng dụng, nghiên cứu, phát triển công nghệ cao tại thành phố Hồ Chí Minh;


Hội Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh chịu sự quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh;


Hội Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của nhà nước.

 

Lam Điền