Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2029/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên “Tổ Công tác xây dựng và triển khai Đề án Tiếp nhận, quản lý và khai thác khu vực Trung tâm” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2024/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về việc công bố 07 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh |

Luật 01/2002/QH11

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Luật Ngày ban hành: 16/12/2002
Tình trạng hiệu lực: Chưa hiệu lực Ngày hiệu lực:
Số, ký hiệu: 01/2002/QH11 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Trích yếu: Ngân sách nhà nước.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2011.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 20/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 27/12/2010

Quyết định về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 76/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 23/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 03/12/2011

Nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2010.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 20/2011/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 07/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 17/12/2011

Quyết định về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 78/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 09/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 19/12/2011

Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2012.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 21/2011/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 07/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 17/12/2011

Nghị quyết quy định về một số chế độ, định mức chi cho hoạt động Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 23/2011/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 07/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 17/12/2011

Quyết định về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 93/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 30/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 30/12/2011

Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2010.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 21/2009/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 09/12/2009
 • Ngày có hiệu lực: 19/12/2009

Quyết định về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2010.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 93/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 09/12/2009
 • Ngày có hiệu lực: 19/12/2009

Nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 29/2009/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 09/12/2009
 • Ngày có hiệu lực: 19/12/2009

Quyết định ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành ngân sách đối với Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 80/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 19/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 29/11/2010

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức thực hiện và quản lý các dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp hẻm trên địa bàn quận Gò Vấp theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 18/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 25/09/2012

Quyết định ban hành Quy định về nội dung chi và mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 48/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 15/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 25/10/2012

Quyết định ban hành Quy chế quản lý kinh phí chi thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 49/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 23/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 02/11/2012

Quyết định về thù lao đối với cá nhân trực tiếp chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại phường - xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 52/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 29/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 09/12/2012

Nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2011.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2012/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 05/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2012

Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2013.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 18/2012/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 05/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2012

Nghị quyết về phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân chia các khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 23/2012/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 05/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2012

Quyết định về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 55/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2012

Quyết định về phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân chia các khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 63/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 25/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 04/01/2013

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 63/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/03/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2004

Quyết định về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2004 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 278/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2004

Quyết định về phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động 7 tháng cuối năm 2005 cho Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 158/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 23/08/2005
 • Ngày có hiệu lực: 02/09/2005

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Sở Tư pháp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 46/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/02/2004
 • Ngày có hiệu lực: 08/03/2004

Quyết định về bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2004.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 250/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/11/2004
 • Ngày có hiệu lực: 09/11/2004

Quyết định về giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý thành phố trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 168/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/07/2004
 • Ngày có hiệu lực: 13/07/2004

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố (Văn phòng Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 126/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/05/2004
 • Ngày có hiệu lực: 06/05/2004

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Ban chỉ đạo Khu đô thị Tây Bắc thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 222/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/09/2004
 • Ngày có hiệu lực: 23/09/2004

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Phòng Công chứng số 5 thuộc Sở Tư pháp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 117/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/04/2004
 • Ngày có hiệu lực: 28/04/2004

Quyết định về tất toán (xóa) tài khoản "Phát hành trái phiếu đô thị" tại Kho bạc Nhà nước thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 70/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/05/2005
 • Ngày có hiệu lực: 15/05/2005

Quyết định về bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2004 cho các quận Tân Phú, Bình Tân và quận 12.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 192/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/08/2004
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2004

Quyết định về phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động năm 2005 cho Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu niên trực thuộc Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 195/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 27/10/2005
 • Ngày có hiệu lực: 06/11/2005

Quyết định về tất toán (xóa) tài khoản "Lệ phí đường Nguyễn Tất Thành - Liên tỉnh lộ 15" tại Kho bạc Nhà nước thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 243/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/10/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2004

Quyết định về giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2005 cho các Đội trật tự giao thông Thanh niên xung phong.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/01/2005
 • Ngày có hiệu lực: 13/01/2005

Quyết định về giao dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Trung tâm Hỗ trợ Nông dân thành phố trực thuộc Hội Nông dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 246/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/10/2004
 • Ngày có hiệu lực: 28/10/2004

Quyết định về giao dự toán chi ngân sách năm 2005 cho Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 180/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 30/09/2005
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2005

Quyết định về giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2006 cho các Đội trật tự giao thông Thanh niên Xung phong.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 12/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 06/02/2006
 • Ngày có hiệu lực: 16/02/2006

Quyết định về bổ sung dự toán ngân sách năm 2004 cho quận Tân Phú.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 176/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/07/2004
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2004

Quyết định về thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2003.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 198/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/08/2004
 • Ngày có hiệu lực: 12/08/2004

Quyết định về chế độ tài chính đối với hoạt động sự nghiệp của Đài Truyền hình thành phố giai đoạn 2005-2007.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 252/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 30/12/2005
 • Ngày có hiệu lực: 09/01/2006

Quyết định về giao dự toán chi ngân sách năm 2005 cho Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 25/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/02/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2005

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 206/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/08/2004
 • Ngày có hiệu lực: 30/08/2004

Quyết định về giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2004 cho Tổ chức Giám định tư pháp về xây dựng, trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 195/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/08/2004
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2004

Quyết định về phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động năm 2005 của Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 trực thuộc Sở Giao thông - Công chính.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 167/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 12/09/2005
 • Ngày có hiệu lực: 22/09/2005

Quyết định về bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2004.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 215/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/09/2004
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2004

Quyết định về mở tài khoản phát hành trái phiếu đô thị tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 133/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 31/07/2003

Quyết định về điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2005 của quận 2 và quận 4.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 174/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 22/09/2005
 • Ngày có hiệu lực: 02/10/2005

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Sở Tài chính.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 159/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/07/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Viện Kinh tế.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 261/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 29/11/2004
 • Ngày có hiệu lực: 29/11/2004

Quyết định về cấp bổ sung ngân sách năm 2004 cho quận 12.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 193/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/08/2004
 • Ngày có hiệu lực: 06/08/2004

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 64/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/03/2004
 • Ngày có hiệu lực: 02/04/2004

Quyết định về điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách Đảng cấp thành phố và cấp quận - huyện năm 2004.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 257/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/11/2004
 • Ngày có hiệu lực: 17/11/2004

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 211/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/09/2004
 • Ngày có hiệu lực: 08/09/2004

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Sở Du lịch.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 98/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/04/2004
 • Ngày có hiệu lực: 23/04/2004

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 152/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/06/2004
 • Ngày có hiệu lực: 10/06/2004

Quyết định về bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo năm 2004.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 177/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 20/07/2004
 • Ngày có hiệu lực: 20/07/2004

Quyết định về sử dụng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 115/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/07/2005
 • Ngày có hiệu lực: 07/07/2005

Quyết định về giao dự toán chi ngân sách 04 tháng cuối năm 2005 cho Ban quản lý Cụm công nghiệp – Khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 214/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 16/12/2005
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2005

Quyết định về giao dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 226/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/10/2004
 • Ngày có hiệu lực: 04/10/2004

Quyết định về giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2004 cho các Đội trật tự giao thông Thanh niên xung phong.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 18/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/02/2004
 • Ngày có hiệu lực: 18/02/2004

Quyết định về phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động năm 2004 và năm 2005 cho Ký túc xá sinh viên Lào.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 62/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/04/2005
 • Ngày có hiệu lực: 18/04/2005

Quyết định về phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật cho Công an các quận - huyện mới chia tách.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 235/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/10/2004
 • Ngày có hiệu lực: 23/10/2004

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Khu Đường sông thuộc Sở Giao thông công chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 104/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 20/04/2004
 • Ngày có hiệu lực: 20/04/2004

Quyết định về điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp y tế trong dự toán năm 2004 của các quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và huyện Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 221/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/09/2004
 • Ngày có hiệu lực: 23/09/2004

Quyết định về quy định thời hạn nộp báo cáo quyết toán và xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 164/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/07/2004
 • Ngày có hiệu lực: 17/07/2004

Quyết định về điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp thuê bao duy tu năm 2004 của Sở Giao thông công chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 288/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2004

Quyết định về giao dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 277/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 14/12/2004

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2002 và dự toán ngân sách năm 2004.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 62/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/03/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2004

Quyết định về xử lý kết dư ngân sách thành phố năm 2004.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 221/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 23/12/2005
 • Ngày có hiệu lực: 02/01/2006

Quyết định về điều tiết số thu tiền đền bù đất công cho ngân sách quận-huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 189/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/07/2004
 • Ngày có hiệu lực: 30/07/2004

Quyết định về tất toán (xoá) tài khoản "Tiền ủng hộ xoá đói giảm nghèo hai tỉnh Bến Tre, Trà Vinh" tại Kho bạc Nhà nước thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 169/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/07/2004
 • Ngày có hiệu lực: 23/07/2004

Quyết định về giao chỉ tiêu bổ sung vốn sự nghiệp thuê bao duy tu bảo quản Công viên Dạ cầu Sàigòn cho Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 166/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 12/09/2005
 • Ngày có hiệu lực: 22/09/2005